Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Czekolady nie oszukasz z siedzibą w Polsce, adres: Stok 54B, 24-130 Końskowola, Polska, NIP 716 243 99 71, reprezentowana przez Bożenę Furdal, zwana dalej Sprzedającym.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy, wedle art. 6 ust. 1 pkt b RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), a także na podstawie udzielonej zgody, wedle art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja zawartej umowy i Pani/Pana zgoda.
  3. Rejestrujemy wyłącznie dane osobowe ujawniane przez użytkowników w czasie korzystania z usług w ramach wysyłania formularza. Dane osobowe to dane zawierające informacje o okolicznościach osobistych lub faktycznych. W czasie wypełniania formularza w naszej witrynie wystarczy podać adres e-mail oraz imię i nazwisko użytkownika. W związku z realizacją zawartej umowy z użytkownikiem, zwłaszcza w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego, wymagane jest ujawnienie dalszych danych, takich jak pełne imię i nazwisko, adres, dane dotyczące zamówienia. Niezbędne jest też żądanie podania przez użytkowników takich informacji osobowych jak imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu w celu przetwarzania ich zamówień, zapytań lub udzielania wsparcia. Czekolady nie oszukasz będzie obchodzić się z tymi danymi w sposób poufny i zgodny z przepisami prawa o ochronie danych. Zasadniczo Czekolady nie oszukasz nie będzie ujawniać takich informacji osobom trzecim bez zgody użytkowników, chyba że jest to wymagane do zawarcia i realizacji umowy, do przetwarzania żądania użytkownika lub do udzielenia użytkownikowi wsparcia bądź w przypadku zezwolenia prawnego.
  4. Podczas składania zamówienia Pani/Pan może wyrazić także osobną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, ofertowych, wysyłania newslettera, wiadomości telekomunikacyjnych lub profilowania. Taka zgoda nie jest konieczna do zrealizowania umowy.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, w przypadku jej udzielenia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody, a także wszelkie inne dyspozycje odnośnie przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres e-mail: bozenafurdal@gmail.com
  6. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom sprzedającego lub za Pani/Pana zgodą także innym upoważnionym osobom.
  7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim celem ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania i rozliczenia zawartej umowy, na co nie jest wymaga odrębna zgoda.
  8. Podanie danych osobowych jest konieczne ze względu na możliwość zrealizowania zawartej umowy. Bez podana tych danych umowa nie będzie mogła być zrealizowana.
  9. Pomimo cofnięcia zgody Administrator będzie mógł przetwarzać dane osobowe w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń lub innych okoliczności wynikających z obowiązujących przepisów prawa np. rozliczeń podatkowych. To samo dotyczy przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  10. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  11. Gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
  12. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.